Reglement RIJWEG vereniging voor actieve natuurbeleving

Reglement


Rijweg organiseert vrijetijdsactiviteiten. Bij alle activiteiten geldt het volgende:

 1. De activiteiten staan aangekondigd in een jaarlijkse brochure.
  In de brochure staat per activiteit vermeld:
  1.1. De bestemming of plaats waar de activiteit doorgaat.
  1.2. De aard van de activiteit.
  1.3. Wat er te zien of te beleven valt.
  1.4. Het vervoermiddel dat wordt gebruikt.
  1.5. Het vertrek- en voorziene einduur.
  1.6. De moeilijkheidsgraad indien nodig.
  1.7. De inschrijvingsvoorwaarden indien er deelnamekosten zijn.
  1.8. Advies voor kleding, maaltijden en benodigdheden.
  Wijzigingen in de activiteiten zijn mogelijk indien het bestuur de noodzaak hiertoe erkent.
  Bij de aanvang van elke activiteit wordt mondeling meegedeeld wie namens de
  vereniging de leiding heeft.
  Voor bijkomende inlichtingen ivm de activiteiten, gelieve u te wenden tot de
  contactpersonen aangeduid in de brochure.
 2. Deelnemers dienen op tijd te komen. Voor een goede organisatie is het nodig om 5
  minuten voor het aangegeven vertrekuur aanwezig te zijn op de plaats van afspraak.
  Ben je belet, verwittig dan zodra mogelijk en in elk geval voor het vertrekuur.
 3. Voor activiteiten met deelnamekosten geldt een inschrijvingstermijn. Deze termijn staat
  vermeld in de brochure.
  Tijdig betalen levert voordeel op.
  Inschrijvingsgeld is niet overdraagbaar.
  Na het verstrijken van de inschrijvingstermijn gelden de annuleringsvoorwaarden.
 4. Annuleren kan als aan elk van volgende voorwaarden wordt voldaan:
  4.1. Voor het beginuur wordt een contactpersoon van Rijweg verwittigd over de
  voorziene afwezigheid.
  4.2. Een doktersbewijs, gedateerd ten laatste op het moment van de activiteit, staaft de
  afwezigheid ten tijde van de activiteit.
 5. Bij meerdaagse activiteiten geldt voorwaarde 4.2. niet. Deelnemers kunnen dan
  persoonlijk en vrijblijvend zelf een annulatieverzekering aangaan.
 6. Rijweg biedt een lidkaart aan, geldig van 1 september tot en met 31 augustus van het
  volgende jaar. Hoeveel het lidgeld bedraagt, wordt jaarlijks bepaald.
  De lidkaart geeft recht op kortingen, voorgesteld door Rijweg. De lidkaart wordt
  elektronisch beheerd.
 7. Rijweg gebruikt foto’s en video’s met herkenbare gezichten uitsluitend bij interne vertoningen (GDPR-wetgeving).
 8. Rijweg kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke bezittingen.
  Indien je zonder toelating van de verantwoordelijke van de activiteit afwijkt van de
  activiteit, kan Rijweg niet aansprakelijk gesteld worden.
 9. Rijweg heeft opstapplaatsen vastgesteld. Deze reguliere opstapplaatsen zijn:
  -­‐ carpoolparking Breendonk
  -­‐ brug van N177 te Boom-Centrum
  -­‐ Parking H.Hart Kerk Boom
  Afwijkingen hierop worden door het bestuur meegedeeld.
 10. Eventuele opmerkingen of klachten dienen voorgelegd te worden aan het bestuur.