Waarborg Annulatie

Volgende waarborgregels zijn enkel van toepassing op meerdaagse activiteiten bij Rijweg:

Art. 46 – Wij vergoeden de niet-recupereerbare kosten die voortkomen uit de annulatie of de onderbreking van de reis wegens :

 • het overlijden van de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een gezinslid;
 • de ziekte of het ongeval van de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een gezinslid, dat volgens onze hoofdraadsgeneesheer de annulatie of de onderbreking van de reis medisch verantwoordt; verwikkelingen of problemen met de zwangerschap van een gezinslid worden met een ziekte gelijkgesteld;
 • het overlijden of het levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte van een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot en met de tweede graad;
 • aanzienlijke materiële schade aan : – het onroerend goed (bv woning of bedrijfsgebouw) van de verzekerde, – de gehuurde goederen, en van die aard dat zijn aanwezigheid vereist is om zijn belangen te behartigen; • het ontslag van de verzekerde betekend door de werkgever;
 • de onbruikbaarheid wegens een verkeersongeval, een brand of diefstal gedurende meer dan 2 werkdagen van het voertuig van de verzekerde, dat voorzien was voor de reis;
 • de intrekking van de reeds toegestane vakantie van de verzekerde door de werkgever ter vervanging van een collega wegens ziekte, ongeval of overlijden;
 • de onmisbare aanwezigheid van de verzekerde : – voor de adoptie van een kind; – voor een dringende orgaantransplantatie (als ontvanger of als donor) ; – bij een gerechtelijke procedure (als getuige, als lid van een assissenjury, …) ; – als wederopgeroepene voor het vervullen van de legerdienst ; – als student van 16 jaar of ouder die een herexamen moet afleggen uiterlijk 15 dagen na zijn terugkeer en waarvan een uitstel niet mogelijk is, op voorwaarde dat de negatieve resultaten niet gekend waren op het ogenblik dat de reis geboekt werd ; – die een vrij of een zelfstandig beroep uitoefent, als gevolg van de onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de professionele vervanger van de verzekerde ;
 • een natuurramp waardoor de reis niet kan worden aangevat of voortgezet;
 • het sluiten door de verzekerde van een arbeidscontract dat begint binnen 30 dagen die voorafgaan aan de vertrekdatum;
 • de weigering van het visum door de overheid van het land van bestemming ;
 • de diefstal van het visum of van de reisdocumenten met inbraak in de woonplaats van de verzekerde 48 uur voor de begindatum van de reis, waarvoor onmiddellijk aangifte werd gedaan bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politite met opmaak van een proces-verbaal ;
 • staking van het openbaar vervoer op het vertrekpunt;
 • een medisch beletsel zodat de verzekerde niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis noodzakelijk is;
 • een echtscheidingsprocedure die in gang is gezet na de boeking van de reis;
 • een home- of carjacking waarvan de verzekerde het slachtoffer is geweest binnen 7 dagen voor de vertrekdatum;
 • de meer dan een uur durende immobilisatie van het vervoermiddel op de weg naar het station, de luchthaven 24 of de scheepshaven ten gevolge van een verkeersongeval of een ander geval van overmacht. Wij vergoeden eveneens:
 • de niet-recupereerbare kosten die voortvloeien uit het laattijdige vertrek om een van de hierboven opgesomde redenen voor annulatie of onderbreking ;
 • de kosten voor het verplaatsen naar een andere datum, waardoor totale annulatie overbodig wordt.

Alle verzekerden mogen de dekking inroepen als door de annulatie of de onderbreking van de reis een andere meerderjarige verzekerde zonder reisgezel zou moeten reizen of minderjarige verzekerden zonder begeleiding zouden achterblijven.

De vergoeding wordt slechts uitgekeerd indien één van de hiervoor vermelde gevallen die op het ogenblik van de inschrijving voor de reis niet te voorzien waren, zich voordoet binnen 60 dagen voor de geplande vertrekdatum. Indien één van deze gevallen zich voordoet, moet de verzekerde de organisator van het vervoer, het reisbureau, het hotel of elke andere dienstverlener hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

Aanbieder verzekeringen: DVV via

 

Zakenkantoor Kevin Van Oorschot BVBA